Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING MEDISCH PEDICURE ROOSENDAAL

mei 2018

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Over ons

De website MEDISCHPEDICUREROOSENDAAL.NL wordt beheerd door Medisch Pedicure Roosendaal.

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

Onze gegevens zijn:
Medisch Pedicure Roosendaal
Koraaldijk 50
4706 KB Roosendaal

E-mail: huytker@ziggo.nl

Welke gegevens verzamelen we?

Via deze website verzamelen we geen gegevens. Wanneer u ons een e-mail stuurt verstrekt u aan ons gegevens. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

Voor- en achternaam;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Bericht;

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

De gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
Wanneer u ons een e-mail stuurt gebruiken we de door uw aangeleverde gegevens om te antwoorden, notitie te maken of een afspraak in te plannen.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. De beveiligingsmaatregelen die wij gebruiken zijn onder andere: logische toegangscontrole met sterke wachtwoorden en beveiliging van netwerkverbindingen via SSL.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Berichten aan ons verstuurd worden binnen 5 jaar na onze laatste correspondentie met u verwijderd. Deze termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

U hebt altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U hebt ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wil weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast hebt u recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien hebt u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

U hebt het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. Deze klacht kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via huytker@ziggo.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.